Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Social Dog


 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op
  iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Social Dog, hierna te noemen:
  “SD”, en een Opdrachtgever waarop SD deze voorwaarden van toepassing heeft
  verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
  schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
  toepassing op overeenkomsten met SD, voor de uitvoering waarvan door SD derden
  dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden
  zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van SD en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of
  andere voorwaarden van SD wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
  voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
  mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
  volledig van toepassing. SD en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden
  teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
  bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
  strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de
  uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient
  de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie
  voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze
  situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien SD niet steeds strikte naleving van
  deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
  toepassing zijn, of dat SD in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
  andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
  verlangen.

 1. Alle offertes en aanbiedingen van SD zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
  termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is
  gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden
  ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft
  in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. SD kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
  Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan
  wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Alle kosten, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
  kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en
  verblijf-, verzend- en administratiekosten, worden in de offerte vermeld, tenzij
  anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
  offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is SD daaraan niet gebonden. De
  overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
  stand, tenzij SD anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SD niet tot het verrichten van een gedeelte
  van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 1. De overeenkomst tussen SD en de Opdrachtgever
  wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst
  anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
  overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde
  werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen
  of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een
  termijn dient de Opdrachtgever SD derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
  SD dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering
  te geven aan de overeenkomst.
 3. SD zal de overeenkomst naar beste inzicht en
  vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en
  ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. SD heeft het recht bepaalde werkzaamheden te
  laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid
  2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door SD of door SD ingeschakelde
  derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie
  van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de
  Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
  gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van SD. De
  Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter
  beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig
  is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor
  de levering, dan is SD gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico
  van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of
  waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan
  de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. SD is gerechtigd de overeenkomst in
  verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
  afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt
  uitgevoerd kan SD de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
  behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
  voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
  gegevens, waarvan SD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
  Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
  voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SD worden verstrekt. Indien
  de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SD
  zijn verstrekt, heeft SD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
  schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
  alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn
  vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan SD ter
  beschikking heeft gesteld. SD is niet aansprakelijk voor schade, van welke
  aard ook, doordat SD is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste
  en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de
  overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
  noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
  tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
  Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of
  aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt
  gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
  opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen
  oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk
  overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. SD zal daarvan zoveel als
  mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan
  voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
  Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
  daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd,
  daaronder begrepen een aanvulling, dan is SD gerechtigd om daaraan eerst
  uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen SD
  bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de
  uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan
  te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of
  niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie
  van SD op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te
  zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in
  gebreke te komen, kan SD een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht
  komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SD gehouden is,
  dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van SD
  daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien SD met de Opdrachtgever een vast
  honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is SD niettemin te allen tijde gerechtigd
  tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in
  dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de
  verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting
  ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de
  prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het
  aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg
  van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt
  binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de
  Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
  gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden,
  tenzij SD

artikel 4         Opschorting,
ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. SD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
  te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst
  niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst SD
  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
  Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij
  het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
  voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
  uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de
  Opdrachtgever niet langer van SD kan worden gevergd dat hij de overeenkomst
  tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is SD bevoegd de overeenkomst te
  ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
  nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
  omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
  van de overeenkomst in redelijkheid niet van SD kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn
  de vorderingen van SD op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SD de
  nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet
  en overeenkomst.
 4. Indien SD tot opschorting of ontbinding
  overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten
  daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever
  toerekenbaar is, is SD gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder
  begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de
  overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming
  ontbinding rechtvaardigt, dan is SD gerechtigd de overeenkomst terstond en met
  directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
  van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit
  hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
  verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt
  opgezegd door SD, zal SD in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor
  overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
  opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
  werkzaamheden voor SD extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
  Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
  binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SD anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van)
  surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor
  zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de
  Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
  Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat
  het SD vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen
  danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting
  zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
  vorderingen van SD op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk
  opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order
  geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden
  verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de
  eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering
  van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever
  in rekening worden gebracht.

 1. SD is niet gehouden tot het nakomen van enige
  verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als
  gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
  krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
  voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene
  voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
  wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
  waarop SD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SD niet in staat is zijn
  verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SD of van derden
  daaronder begrepen. SD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien
  de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
  intreedt nadat SD zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. SD kan gedurende de periode dat de overmacht
  voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze
  periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
  overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
  andere partij.
 4. Voorzoveel SD ten tijde van het intreden van
  overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
  nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na
  te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SD gerechtigd om het reeds
  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
  Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
  afzonderlijke overeenkomst. 

artikel 6         Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14
  dagen na factuurdatum, op een door SD aan te geven wijze in de valuta waarin is
  gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door SD aangegeven. SD is gerechtigd
  om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in
  de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in
  verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand,
  tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
  verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
  het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van
  het volledig verschuldigde bedrag.
 3. SD heeft het recht de door Opdrachtgever
  gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de
  kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
  mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SD kan, zonder daardoor in
  verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een
  andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SD kan volledige
  aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
  en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot
  verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de
  hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De
  Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot
  en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om
  een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de
  (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
  verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk
  persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere
  opdrachtgever), treedt in nadat hij is
  aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en
  betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen
  van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke
  kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
  gebruikelijk is.
  Indien SD echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
  noodzakelijk waren en de Opdrachtgever
  geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
  bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor
  vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
  zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over
  de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7         Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door SD geleverde, dat ingevolge lid 1.
  onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer
  als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder
  het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te
  bezwaren.
 2. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te
  doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
  SD veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder
  eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen
  gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om SD daarvan onmiddellijk op de
  hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder
  eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
  ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
  verzekering op eerste verzoek aan SD ter inzage te geven. Bij een eventuele
  uitkering van de verzekering is SD gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel
  als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens SD bij voorbaat toe om zijn
  medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk
  mocht (blijken) te zijn.
 3. Voor het geval SD zijn in dit artikel
  aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat
  onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan SD en door SD aan te
  wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SD zich
  bevinden en deze terug te nemen.

 1. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert,
  schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat
  geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en
  hetgeen waartoe hij SD opdracht gegeven heeft.
 2. Indien van een klacht of gebrek later melding
  wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel,
  vervanging of schadeloosstelling.
 3. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is
  en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal SD het gebrekkige product
  binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van de klacht
  of het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van SD, zorgdragen voor herstel
  daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.
 4. Indien SD en de Opdrachtgever niet tot
  overeenkomst kunnen komen over de oplossing van de klacht, dan kan de
  Opdrachtgever gebruik maken van het klachtrecht van het Beroepsregister voor
  Agogisch en Maatschappelijk Werkers (BAMW), waarbij SD is aangesloten.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht
  ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
  onderzoekskosten, aan de zijde van SD daardoor gevallen, integraal voor
  rekening van de Opdrachtgever.
 6. In afwijking van de wettelijke
  verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren
  jegens SD en de door SD bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken
  derden, één jaar.

 1. Indien SD aansprakelijk mocht zijn, dan is
  deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. SD is niet aansprakelijk voor schade, van
  welke aard ook, ontstaan doordat SD is uitgegaan van door of namens de
  Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien SD aansprakelijk mocht zijn voor
  enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SD beperkt tot maximaal
  tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order
  waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van SD is in ieder geval
  steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend
  geval.
 5. SD is uitsluitend aansprakelijk voor directe
  schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling
  van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
  betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele
  redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SD aan de overeenkomst
  te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SD toegerekend kunnen worden en
  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
  Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
  schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. SD is nimmer aansprakelijk
  voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
  besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van
  de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
  grove schuld van SD of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 1. De Opdrachtgever vrijwaart SD voor eventuele
  aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
  schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SD toerekenbaar is.
  Indien SD uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever
  gehouden SD zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te
  doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in
  gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SD, zonder
  ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade
  aan de zijde van SD en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
  rekening en risico van de Opdrachtgever.

 1. SD behoudt zich de rechten en bevoegdheden
  voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet-
  en regelgeving. SD heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst
  aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken,
  voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever
  ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SD partij
  is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een
  verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven
  of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van SD is
  bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend
  anders voorschrijft. Niettemin heeft SD het recht het geschil voor te leggen
  aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de
  rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
  onderling overleg te beslechten.

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
  Kamer van Koophandel te Arnhem.
 2. Van toepassing is steeds de laatst
  gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
  totstandkomen van de rechtsbetrekking met SD.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene
  voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 1. Binnen de website worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie 'gegevens delen' in Google Analytics is uitgezet.